جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • مناقصه‎ها و مزایده‎ها
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 ) و دستورالعمل شماره 586206 مورخ 95/4/5 و اصلاحیه شماره 1342590 مورخ 96/5/25، اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در نظر دارد پروژه‌های ذیل را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 ) و دستورالعمل شماره 586206 مورخ 95/4/5 و اصلاحیه شماره 1342590 مورخ 96/5/25، اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در نظر دارد پروژه‌های ذیل را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 ) و دستورالعمل شماره 586206 مورخ 95/4/5 و اصلاحیه شماره 1342590 مورخ 96/5/25، اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در نظر دارد پروژه‌های ذیل را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   در اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و دستورالعمل شماره 586206 مورخ 5/4/95، اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در نظر دارد پروژه‌های ذیل را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد در صورت علاقمندی به سرمایه ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   در اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و دستورالعمل شماره 586206 مورخ 5/4/95، اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در نظر دارد پروژه‌های ذیل را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد در صورت علاقمندی به سرمایه ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   در اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و دستورالعمل شماره 586206 مورخ 5/4/95، اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در نظر دارد پروژه‌های ذیل را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد در صورت علاقمندی به سرمایه ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   در اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و دستورالعمل شماره 586206 مورخ 5/4/95، اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در نظر دارد پروژه‌های ذیل را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد در صورت علاقمندی به سرمایه ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مزایده
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در نظر دارد در اجرای ماده5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و آیین نامه اجرایی آن مکان ذیل را در قالب اجاره به مزایده بگذارد. متقاضیان لازم است از تاریخ 97/11/1 تا تاریخ 97/11/10 با مراجعه به وبسایت اداره کل ورزش و جوانان استان ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مزایده
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   اصلاحیه: روز بازگشایی پاکات مزایده استخر شهدای غواص و خانه ورزش (خوابگاه هتل ورزش) از تاریخ چهارشنبه 11/7/97 به تاریخ یکشنبه 15/7/97 ساعت 10 موکول گردید. در اجرای ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه 152001/ت52293 ه مورخ ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مزایده
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   در اجرای ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه 152001/ت52293 ه مورخ 2/12/95 ، همچنین آئین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349 و براساس مجوز صادره از سوی کمیسیون فرعی ماده 5 الحاق 2 استان ، اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در نظر ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   در اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و دستورالعمل شماره 586206 مورخ 5/4/95، اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در نظر دارد پروژه‌های ذیل را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. از کلیه متقاضیان دعوت می گردد در صورت علاقمندی به سرمایه گذاری ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مزایده
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در نظر دارد شش دستگاه خورو با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از افراد واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری از تاریخ 1396/11/25 تا تاریخ 1396/11/30 با ارائه فیش واریزی به مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2170093310008 ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در نظر دارد مناقصه های عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل سالن ورزشی چندمنظوره مهرگان به شماره حساب 200963177000004 و پروژه تکمیل سالن ورزشی بدمینتون به شماره حساب 200963177000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در نظر دارد مناقصه های عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل سالن ورزشی بانوان تاکستان و پروژه تکمیل سالن ورزشی روستای هرایین را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در نظر دارد، عملیات احداث پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه به پبمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کارفرما: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین موضوع مناقصه: احداث فونداسیون، سوله و اسکلت فلزی سالن سنگنوردی قزوین مبلغ برآورد: 5/907/534/606 ریال مبلغ تضمین شرکت در ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین درنظر دارد، عملیات احداث پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کارفرما: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین موضوع مناقصه: احداث سوله واسکلت فلزی سالن های ورزشی کورانه و آقا بابا مبلغ برآورد: هر کدام 3/955/286/629 ریال مبلغ ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

   اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین به استناد ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی، در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق فراخوان عمومی جهت تکمیل و بهره برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت های لازم از مراجع ذیربط، واگذار ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
قزوین - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 1,349,948
تعداد بازدید امروز : 89
تعداد بازدید دیروز : 814
آخرین به روزرسانی : 1398/07/29
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.